Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > A58 Campus Roosendaal

A58 Campus Roosendaal

Bredaseweg 187 - via afrit 22 Zegge
4702 KS Roosendaal


Het project betreft fase 1 van het door Logistics Capital Partners ontwikkelde project ”Campus A58”. Het totaalproject van Logistics Capital Partners omvat 2 fasen met een totaal vloeroppervlakte van ca. 120.000m². De bouw van fase 1 omvat 4 van de 12 warehouses inclusief casco kantoren. Gelijktijdig met de realisatie van fase 1 wordt ook de terreininrichting gerealiseerd voor de gehele campus.

Algemene projectinformatie:
Indien u geïnteresseerd bent in het project Campus A58 en hoe het distributiecentrum en terrein er uiteindelijk uit komt te zien, kunt u een bezoek brengen aan de website van onze opdrachtgever en tevens ontwikkelaar van het project Logistics Capital Partners: https://www.campusa58.nl/. Op deze pagina treft u de artist impressions als ook algehele informatie aan over de ontwikkeling.

Informatie over de heiwerkzaamheden:
Uit geotechnisch en constructief onderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is om het gebouw op heipalen te funderen. Dit is nodig om een stabiel en duurzaam gebouw te kunnen realiseren, nu en voor de toekomst. Na een uitvoerige beoordeling van beschikbare systemen is gekozen voor een paalsysteem met Vibropalen. Dit paalsysteem is het meest geschikt om bij de aanwezige, grillige grondgesteldheid de benodigde draagkracht onder het gebouw te kunnen garanderen. Tevens is vooraf onderzocht en vastgesteld, dat het toegepaste systeem kan worden aangebracht binnen de daartoe vastgestelde wettelijke kaders in verband met trillingen en geluid naar de omgeving.

Om een getrouwe opvolging van geluid en trillingen te verzekeren, worden deze continu gemonitord door professionele externe partijen. Peutz (www.peutz.nl) staat in voor de geluidsmetingen. Inpijn Blokpoel (www.inpijn-blokpoel.com) verzorgt de trillingsmetingen. Alle waarden blijven vooralsnog ruimschoots binnen de vastgestelde wettelijke normwaarden.

Toelichting t.a.v. geluid:
De volgende maatregelen zijn genomen ter (verdere) beheersing en beperking van de geluidshinder:
– Er zijn twee stellingen aan het heien, beiden zijn voorzien van een geluidsmantel. Dit dempt het geluid maximaal, nog verder dan bij gebruikmaking van een geluidsscherm.
– Voorafgaande aan het aanbrengen van de palen nabij de woonwijk, zijn de (vaste) bovenste grondlagen voorgeboord. Hierdoor wordt de snelheid van de heiwerkzaamheden vergroot, wat de uitvoeringsperiode – en daarmee ook de hinder – beperkt.
– De gekozen routing is om “van de woonwijk af” te heien. De afstand van de heiwerkzaamheden tot de Zwaanhoefstraat wordt gedurende de uitvoering steeds groter, waardoor het geluidsniveau ter plaatse van de omliggende woningen in de loop van het werk zal afnemen.
– Na overleg met de opdrachtgever als ook het heibedrijf hebben we extra inzet op de bouwplaats kunnen realiseren waardoor we de doorlooptijd van de heiwerkzaamheden naar verwachting kunnen reduceren met 2 weken (afhankelijk van de werkelijk behaalde dagproducties, bijvoorbeeld door weersomstandigheden).
– Er wordt enkel binnen het wettelijk toegestane tijdvak geheid (7u – 19u). Kortere werktijden zouden een significante verlenging van de heiwerkzaamheden met zich meebrengen en zijn daarom niet wenselijk.

Toelichting t.a.v. trillingen:
De volgende maatregelen zijn genomen ter (verdere) beheersing en beperking van de trillingshinder:
– Zoals al aangegeven onder de toelichting t.a.v. geluid, zijn voorafgaande aan het aanbrengen van de palen nabij de woonwijk, de (vaste) bovenste grondlagen voorgeboord. Hierdoor hoeven palen niet meer door deze vaste grondlagen te worden geheid, waardoor trillingen worden beperkt. Tevens wordt bijkomend de snelheid van de heiwerkzaamheden vergroot, wat de uitvoeringsperiode – en daarmee ook de hinder – beperkt.
– Zoals al aangegeven onder de toelichting t.a.v. geluid, is er qua routing voor gekozen om “van de woonwijk af” te werken. Naarmate er meer palen aan de kant van de Zwaanhoefstraat zijn gerealiseerd, gaan deze werken als afscherming van trillingen tussen de heilocatie en de omliggende woningen. Dit wordt een “palenscherm” genoemd.
– Voorafgaand aan de heiwerkzaamheden zijn de woningen in de directe omgeving aangeschreven en zijn deze bouwkundig opgenomen door het daartoe gespecialiseerde bureau Hanselman Groep (https://www.hanselman.nl/), mits er toestemming is verkregen van de bewoner. Het voorgaande om transparantie te kunnen bieden bij eventuele schademeldingen ten gevolge van de heiwerkzaamheden.
– Tussentijds en / of na afloop kunnen extra inspecties worden uitgevoerd van de vooraf opgenomen woningen, waarbij dezelfde onafhankelijk expert opnieuw zal worden ingeschakeld ter beoordeling. Bent u van mening dat u materiële schade heeft opgelopen aan uw woning, dan verwijzen wij graag naar onderstaande contactgegevens. Alle meldingen zullen na afloop van de heiwerkzaamheden, worden beoordeeld door een onafhankelijk deskundige. Naast deze beoordeling zullen de eventuele schades worden gecontroleerd aan de hand van de opnamerapporten en de meetresultaten van trillingscontroles in- én nabij de woonwijk/directe omgeving.

Aan- en afvoerroute van de bouwplaats:
Al onze onderaannemers zijn geïnstrueerd om niet via de woonwijk te rijden maar via het industrieterrein Majoppeveld-Noord. Tevens hebben wij extra bebording aangebracht nabij de afrit ten hoogte van de McDonalds, als ook vóór de Bredaseweg ter hoogte van het verbodsbord. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een ontheffing worden aangevraagd door een transporteur omdat de andere toegangswegen niet mogelijk zijn voor dit type transport.
Mogelijke vermoedens van onjuist gebruik van toegangswegen kunnen gedeeld worden via www.verbeterdebouw.nl. Bij voorkeur ontvangen wij graag een foto of bedrijfsnaam van de partij welke de overtreding begaat, daar niet elke overtredende partij noodzakelijk aan onze werkzaamheden is verbonden. Indien de eventuele overtreder met onze werken is verbonden, koppelen wij hieraan onmiddellijk de gepaste vervolgacties.

Onze werkzaamheden voor de komende weken:
Om u een indruk te geven van de geplande werkzaamheden op het terrein zullen wij u middels deze webpagina periodiek een update geven van deze werkzaamheden.

– Afronden heiwerk HSP vloerpalen (Reeds afgerond)

– Opbouw staalconstructie (Tot en met week 25)

– Aanbrengen dak- en gevelbeplating (Tot en met week 28)

– Aanbrengen buitenverhardingen (Van week 23 tot en met week 26)

– Aanbrengen hoofdgasleiding (Enexis) (Week 25)

De oplevering van de 1e fase is voorzien in September 2021.

Hoe kom ik met Bouwbedrijf Vrolijk in contact?:
Voor een vlotte communicatie hebben wij onderstaand weergegeven hoe u het beste met ons in contact komt:
– Hebt u een mededeling vanuit de omgeving voor het projectteam, bijvoorbeeld wanneer er onverhoopt folie door wind in de woonwijk terecht is gekomen of als er een vraag is over werkzaamheden?
U kunt dan een melding maken via www.verbeterdebouw.nl. Wij zullen hier vervolgens zo spoedig mogelijk op reageren.
– Vermoedt u materiële schade te hebben opgelopen aan uw woning vanwege de werkzaamheden?
U kunt dan een e-mail met omschrijving van de situatie alsmede eventuele foto’s mailen naar a58campus@bbvrolijk.nl. Vermeldt hierbij alstublieft uw contactgegevens (NAW-gegevens). Bouwbedrijf Vrolijk zal als bouwer van het project de verantwoordelijkheid nemen om de klachten te verzamelen en deze in behandeling te nemen.

Namens het projectteam Campus A58,

Bouwbedrijf Vrolijk & Logistics Capital Partners.