Bewuste Bouwers, beste buren!

Zeer heldere folder zorgt voor begrip

Zeer heldere folder - De Klerk

Een bouwproject kan alleen veilig verlopen als alle betrokkenen en bewoners hun steentje bijdragen. Zeker als er ingrijpend gebouwd wordt in een dichtbevolkte omgeving met woningen, voorzieningen en verkeerswegen. Vandaar dat De Klerk Waterbouw bij de oeververvanging in Alphen aan den Rijn besloot de gehele omgeving te betrekken. Bewoners waren welkom om op informatieavonden mee te denken hoe zij zelf de veiligheid konden vergroten. De Klerk gaf vervolgens het goede voorbeeld door een folder te verspreiden met duidelijke informatie en instructies.

Het project Oeververvanging T9.3W en 9.5W dient de oevers van de Gouwe in Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn te versterken voor een grotere vaarwegdiepte. Een uitdagend project, omdat langs deze rivier veel bebouwing staat. Op sommige plaatsen staat het projectteam zelfs letterlijk in de achtertuinen van omwonenden te werken. Straten en toegangswegen moeten tijdelijk gesloten of omgelegd worden en bovendien zorgt het trillen van de damwanden voor veel hinder. Kortom: de bewoners zouden een actieve rol krijgen om de overlast en risico’s te beperken en de bouwplaats veilig te houden.

Best Practice: zeer heldere folder
Vanwege deze omstandigheden besloot De Klerk om de bewoners in een vroeg stadium te betrekken. Omwonenden zijn geïnformeerd over het project en uitgenodigd voor twee informatieavonden. Veiligheid was hier een van de speerpunten, waarover zowel medewerkers als bewoners hun eigen inbreng gaven en instructies kregen. De belangrijkste informatie is uiteindelijk verspreid in een zeer heldere folder, wat de auditor van Bewuste Bouwers als een Best Practice beschouwt. Dankzij deze aanpak wisten bewoners namelijk precies wat de voornaamste risico’s waren, welke maatregelen de aannemer neemt en wat zij zelf kunnen doen.

De Klerk Waterbouw - Bewuste Bouewrs

Actieve rol in succesvol verloop
Zij krijgen in de folder bijvoorbeeld tips om ramen en deuren te sluiten tijdens werkzaamheden, afstand te houden tot de machines en extra te letten op kinderen. Ook worden zij opgeroepen om gevaarlijke situaties te melden bij de aannemer. Een Goed Voorbeeld van hoe een Bewuste Bouwer zich kan inspannen om de onvermijdelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de aanpak werd het bouwproject bovendien niet iets wat de bewoners overkomt, maar krijgen zij zelf een actieve rol in een succesvol verloop.

Sterk is daarbij ook dat De Klerk zichzelf openstelt voor contact met bewoners en andere betrokkenen. Via het informatienummer kan 24 uur per dag contact worden opgenomen. Het project heeft een eigen website, een bouwapp en elke dinsdagochtend is er een inloopspreekuur. Op deze manier wordt zoveel mogelijk input verzameld over de gevolgen voor bewoners. De plaatsing van de bouwhekken is bijvoorbeeld in samenspraak besloten. Mensen bij wie de werkzaamheden in de tuin plaats zouden vinden, zijn wanneer mogelijk eerst persoonlijk door de aannemer bezocht.

De Klerk Waterbouw - Bewuste Bouewrs

Goed Voorbeeld: toolbox milieu
Het project oeververvanging geeft ook het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Op het project wordt elk jaar een toolbox verspreid onder medewerkers, om hen te informeren hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzamer project. Daarmee toont De Klerk Waterbouw, die gecertificeerd is op niveau 5 van de CO2-prestatieladder, dat bewustzijn over milieu serieus genomen wordt. Ook de resultaten van duurzaamheidsmonitors worden gedeeld met medewerkers, die hiermee op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken en een actieve rol krijgen.