Bewuste Bouwers, beste buren!

Gedragscode Bewuste Bouwers geactualiseerd

Gedragscode Bewuste Bouwers geactualiseerd

Om in te spelen op recente ontwikkelingen is het van belang dat periodiek gekeken wordt naar de werkwijze van Bewuste Bouwers en de daarbij gehanteerde gedragscode. Recent is de geldende gedragscode getoetst en naar aanleiding daarvan zijn de gedragscode, de normkaarten en het handboek geactualiseerd.

Onderzoek

Voor de actualisatie is gebruik gemaakt van ervaringen en input van bedrijfsdeelnemers, opdrachtgevers en de auditors van Bewuste Bouwers. Daarnaast is inbreng en kennis van adviseurs ter harte genomen. Gekeken is naar recente ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, milieu, BREEAM-NL, duurzaamheid, de aanpassingen in wet- en regelgeving (Arbowet en nieuwe richtlijnen omgevingsveiligheid), de maatschappelijke ontwikkelingen en geleerde lessen uit incidenten. Ook het streven naar betere omschrijvingen, meer uniformiteit en gebruik van andere communicatievormen (bijv. social media), zijn van invloed geweest op de doorgevoerde aanpassingen.

Geactualiseerde versie

De geactualiseerde versie ziet er als volgt uit:

  • De namen van de pijlers zijn onveranderd: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd.
  • De normkaarten zijn aangepast. De normregels zijn nu niet meer als ‘tips’ maar als ‘normeisen’ gepubliceerd, verdeeld in ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording & Communicatie’. Daarbij is weer de verdeling gehanteerd ‘Op de norm’ en ‘Boven de norm’ waarbij in de onderwerpen een verschuiving is doorgevoerd.
  • Om meer helderheid en uniformiteit te krijgen is de soms summiere omschrijving uit het Handboek Gedragscode Bewuste Bouwers uitgebreid en aangepast. Om het voor de bouwplaats verantwoordelijken en auditors eenvoudiger te maken, zijn hiervoor ‘Werkkaarten’ ontwikkeld, waarin de eisen en de toelichting op de eisen zijn gekoppeld.
  • Ook is een wijziging doorgevoerd in het toekennen van de puntenscore.

Downloads

Op de pagina met documenten kun je de nieuwe gedragscode, het handboek, de normkaarten en werkkaarten downloaden. Ook vind je hier de documenten ‘Aanpassingen t.o.v. gedragscode versie 3’ en ‘FAQ gedragscode versie 4’, zodat je helemaal op de hoogte bent van de belangrijkste wijzigingen.

De normkaarten in Engels en Duits zijn medio augustus te downloaden van onze website.

Ingangsdatum

Gedragscode versie 4 treedt per 1 september 2019 in werking. Ieder project dat na 31 augustus 2019 is aangemeld wordt volgens de nieuwe gedragscode beoordeeld. Is het project voor 1 september 2019 aangemeld, dan wordt gedragscode versie 3 nog gehanteerd.

Meer informatie

Heb je vragen over geactualiseerde gedragscode? Of wil je het nieuwe handboek op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op via 079 325 24 25 of info@bewustebouwers.nl. Wij staan graag voor je klaar!